Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

rapingyourmind
8613 7242 390
rapingyourmind
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
rapingyourmind
9433 1bb9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa

May 11 2019

rapingyourmind

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viareloveution reloveution
rapingyourmind
3221 1c7a 390
Reposted fromsoftboi softboi vianiiks niiks
rapingyourmind
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 05 2019

rapingyourmind
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
rapingyourmind
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
rapingyourmind
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
rapingyourmind
rapingyourmind
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

May 04 2019

rapingyourmind
7099 0c48 390
rapingyourmind
Marek Hłasko w liście do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromhormeza hormeza viaavantasian avantasian
rapingyourmind
8699 33be 390
Reposted fromsoftboi softboi
rapingyourmind
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viagregorczykm gregorczykm
rapingyourmind
3623 e89c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagregorczykm gregorczykm

February 17 2019

rapingyourmind
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
rapingyourmind
4290 9c18 390
rapingyourmind
rapingyourmind
Wciąż wykrzykujesz moje imię, które nie należy ani do ust, ani do oczu, tylko do wspomnienia.
— Zbigniew Herbert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl