Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

rapingyourmind
rapingyourmind
9716 acca 390
Reposted fromesste esste viaWlodara Wlodara

November 15 2019

rapingyourmind
rapingyourmind
rapingyourmind
3684 e9ea 390
Cold War, P. Pawlikowski (2018)

November 10 2019

rapingyourmind

October 07 2019

rapingyourmind
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność

October 05 2019

rapingyourmind
9713 2e54 390
Reposted fromnutt nutt viaweruskowa weruskowa
rapingyourmind

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

rapingyourmind
3401 e5b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa

September 22 2019

rapingyourmind
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
rapingyourmind
6507 d036 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
rapingyourmind
6434 0c0c 390
rapingyourmind
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"
rapingyourmind
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
rapingyourmind
rapingyourmind
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viacotarsky cotarsky
rapingyourmind
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky

September 15 2019

rapingyourmind
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaveronica-o veronica-o
rapingyourmind
7779 cf3a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl